Od 1996 roku prowadzimy liczne badania terenowe. Między innymi na zlecenie Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad prowadziliśmy szerokopłaszczyznowe badania na kilu stanowiskach zagrożonych zniszczeniem w związku z inwestycjami. W latach 1998-1999 pracowaliśmy w Aleksandrowiczach – ogromnej, wielokulturowej osadzie. W kolejnych latach  badaliśmy obszar planowanej autostrady na wschód. Od 2000 do 2004 roku badaliśmy ciąg osad neolitycznych w Targowisku. W roku 2004 prowadziliśmy prace sondażowe w Kłaju.  Interesujące są wyniki naszych badań prowadzonych na stanowisku w Brzeziu, które badaliśmy w latach 2004-2006 – dużym kompleksie osad od neolitu po średniowiecze. Tam po raz pierwszy udało się zlokalizować słowiańską łaźnię, znaną z opisów Ibrahima ibn Jakuba. Niezwykle ciekawe okazało się odkrycie drewnianej, zrębowej studni. badania dendrochronologiczne ustaliły, że wykonano ją z dębu, którego wiek oszacowano na od 800 do 820 n.e.

W roku 2005 prowadziliśmy badania poprzedzające budowę obwodnicy Biecza, zwanego niegdyś ,,małym Krakowem’’, słynącego z istniejącej tu szkoły katów.

W Modlnicy w 2008 roku badaliśmy kolejne stanowisko wielokulturowe. Jednym z ciekawszych, dokonanych przez nas odkryć jest cmentarzysko wczesnośredniowieczne. 


 

W latach 2005-2006 we współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach wspólnie z kolegami z Lublina i Warszawy prowadziliśmy prace poprzedzające budowę obwodnicy Ożarowa. Było to miejsce atrakcyjne dla ludzi od neolitu po średniowiecze. Wydobyliśmy z ziemi kilkadziesiąt tysięcy fragmentów naczyń glinianych, także bogato zdobionych. 

 W latach 2006-2007 na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prowadziliśmy badania powierzchniowe i sondażowe na planowanym odcinku obwodnicy Lublina.

 Na zlecenie prywatnego inwestora w latach 2006-2007 przebadaliśmy ponad dwa hektary terenu przeznaczonego pod budowę osiedla mieszkaniowego na Górce Narodowej w Krakowie, które okazało się bogatą, wspaniałą osadą wczesnych rolników. Nie rozpoznaliśmy jej w całości, mamy nadzieję, że skrywa ona przed nami jeszcze wiele tajemnic.

 W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ,,Dziedzictwo kulturowe’’ priorytet 4. ,, Ochrona zabytków archeologicznych’’ w latach 2007-2008 prowadziliśmy ,,Badania powierzchniowe i weryfikacyjne na wybranych partiach aglomeracji krakowskiej wraz z jej zapleczem’’. W ich wyniku ustaliliśmy zasięgi stanowisk wokół Krakowa, zagrożonych głównie przez erozję oraz postępującą urbanizację, co pomoże chronić je przed zniszczeniem.

 Współpracujemy również stale z prywatnymi inwestorami, którzy podczas robót ziemnych przy budynkach jednorodzinnych, muszą zapewnić nadzór archeologiczny. 

 


WAŻNE!
Inwestor, który dowiaduje się, że chce coś wybudować na obszarze objętym ochroną konserwatorską, zwykle uważa, że spotkało go straszne nieszczęście – że wydłuży się czas budowy i wzrosną jej koszty. Ta opinia nie jest prawdziwa. Po rozmowach z nami okazuje się, że koszty są z reguły niewielkie, a sprawnie przeprowadzone wykopaliska nie pochłaniają wiele czasu.